Aktualności » Zarząd

 • Ewa Majewska 06/01/2006 10:31

  W związku z brakiem sali w dniu 7 lutego b.r. ( termin ustalony na zebraniu 6.12.2005 r. ), ulega zmianie termin zebrania ZG PTDL.
  Zebranie odbędzie sie w dniu 14 lutego b.r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej firmy Bayer.
  Imienne zaproszenia zostaną rozesłane w najbliższym czasie.

 • Ewa Majewska 21/12/2005 08:45

  Pełnych ciepła i spokoju Świąt Bożego Narodzenia , a w nadchodzącym roku obfitości sukcesów zawodowych i pełnych radości chwil w życiu prywatnym życzy w imieniu Zarządu Głównego i swoim, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Marek Paradowski.

 • Bogdan Solnica 06/11/2005 14:49

  Dnia 6.12.2005. o godz. 10.30. w sali konferencyjnej "Ballada" Hotelu Holliday Inn w Warszawie odbędzie się Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego PTDL. Uczestniczą: członkowie i zastępcy członków ZG, przewodniczący Oddziałów Terenowych, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, redaktor "Diagnostyki Laboratoryjnej", delegat KMLP (prof. J. Lorenc).

 • Ewa Majewska 09/06/2005 06:49

  KOMUNIKAT Z 4 ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO
  TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Czwarte w obecnej kadencji zebranie ZG PTDL odbyło się w Wilanowie dzięki pomocy organizacyjnej firmy Pointe Scientific.
  Zebranie rozpoczął prezes Towarzystwa, profesor Marek Paradowski informując, że po raz pierwszy w historii PTDL, nasze Towarzystwo zostało wymienione jako współorganizator światowego Zjazdu Towarzystw Chemii Klinicznej, które odbędzie się w lipcu 2005 roku w Orlando w USA.
  Poinformowano, że Kolegium Medycyny Laboratoryjnej wyznaczyło swego przedstawiciela ds. współpracy z PTDL. Zaprosiło również przedstawicieli ZG PTDL do udziału w najbliższym posiedzeniu Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
  Rozważano możliwości podjęcia współpracy z niemieckim odpowiednikiem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Strona niemiecka zaproponowała wspólny udział w spotkaniu w Słubicach w bieżącym roku.
  Podjęto decyzję o zmianach dotyczących odznaki "Zasłużony działacz PTDL". Uznano, że odznaka powinna uzyskać nowocześniejszą formę. Zaakceptowano projekt graficzny nowej odznaki, ale zgodnie z sugestią zebranych napis "zasłużony dla" postanowiono zmienić na "w uznaniu zasług". Po burzliwej dyskusji przegłosowano zmianę nazwy odznaki z "Zasłużony działacz PTDL" na "PTDL w uznaniu zasług" oraz wprowadzono adekwatne zmiany do regulaminu przyznawania tej odznaki.
  Przedstawiciele grup roboczych złożyli pisemne sprawozdania z aktualnej ich działalności i plany pracy na przyszłość.
  Kolejny punkt w dyskusji poświęcono wypracowaniu stanowiska ZG PTDL w sprawie zmiany nazwy kierunków studiów "analityka medyczna" na "medycyna laboratoryjna". Decyzję o wprowadzeniu nowego kierunku studiów podejmuje minister Edukacji Narodowej i Sportu po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W związku z powyższym istnieje konieczność opracowania wniosku o wprowadzenie nowego kierunku studiów o nazwie "medycyna laboratoryjna" i złożenie go wraz ze standardami nauczania w MENiS.
  Dyskutowano nad zasadami przyznawania punktów edukacyjnych. Uznano, że punkty edukacyjne powinny przede wszystkim promować aktywne kształcenie polegające na odbywaniu staży specjalizacyjnych, publikowaniu prac, wygłaszaniu referatów. Poproszono, aby uwagi i spostrzeżenia dotyczące zasad przyznawania punktów edukacyjnych kierować do sekretariatu ZG PTDL drogą internetową.
  Przyjęto w poczet PTDL 78 członków i skreślono z listy 11 osób, które nie wywiązywały się z obowiązków wynikających z przynależności do Towarzystwa.
  ZG PTDL zaakceptował propozycję punktacji będącą formą poparcia kandydatów do nagrody Roche Award, która zostanie wręczona na Kongresie w Glasgow.

 • Bogdan Solnica 05/04/2005 15:02

  Prof. Victor Blaton, Prezydent Forum Europejskich Towarzystw Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (FESCC), Honorowy Członek PTDL, nadesłał na ręce prof. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej następującą wiadomość:
  "May I ask you to take over in your hands and bring it over to all of you from the FESCC EB and from all National Societes of Europe our deep compassion with the Polish People with the death of a great person, our prince of the Church, the Pope of Rome. We are together tonight to pray for all of us."
  (Czy mogę prosić o przyjęcie i przekazanie wszystkim od Zarządu FESCC i od wszystkich narodowych Towarzystw Europy naszego głębokiego współczucia Polakom z powodu śmierci wielkiego człowieka, naszego Księcia Kościoła, Papieża Rzymu. Jesteśmy dziś wieczorem razem, aby modlić się za nas wszystkich.)

 • Ewa Majewska 23/03/2005 09:18

  Najserdeczniejsze życzenia radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych składa wszystkim Członkom i Sympatykom PTDL Zarząd Główny towarzystwa.
  Niech nadchodzące Święta pachną prawdziwą wiosną i napełnią wszystkich nadzieją. Niech pozwolą zapomnieć o codziennych troskach i staną się okazją do wzajemnej życzliwości.

 • Ewa Majewska 08/03/2005 07:17

  Uprzejmie informuję o zmianie terminu 4. Posiedzenia ZG PTDL kadencji 2004-2007 na dzień 31 marca 2005 roku (czwartek) o godz.11.00.

  Miejsce spotkania pozostaje bez zmian.

  Sekretarz Ewa Majewska

 • Ewa Majewska 03/03/2005 04:49

  Deklaracja
  Członka PTDL dotycząca wstąpienia do IFCC


  Ja niżej podpisany(a) .......................................................................................................
  tytuł zawodowy (stopień naukowy), imię i nazwisko


  zamieszkały(a) w .............................................................................................................
  dokładny adres z kodem pocztowym


  zatrudniony(a) jako .........................................................................................................
  podać zajmowane stanowisko


  w .....................................................................................................................................
  zakład pracy z adresem


  działający(a) w ramach PTDL w Oddziale ....................................................................
  podać nazwę oddziału  deklaruję uczestnictwo w International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) począwszy od 1.01.2005.

  Jednocześnie oświadczam, że jestem aktywnym członkiem PTDL i nie zalegam z opłatami składki członkowskiej PTDL.
  Tym samym po przystąpieniu do IFCC zobowiązuję się płacić regularnie należne składki IFCC w wysokości (na dzień 1.01.2005) 20 PLN.  .............................................................
  podpis kandydata na członka IFCC
  .................................................................
  akceptacja ZG PTDL  .........................,dnia ...................2005


  Uwaga!
  1. Deklaracje przynależności do IFCC wraz ze składką członkowską w wysokości 20,- PLN ( rocznie ) należy przekazać skarbnikowi oddziału.
  2. Skarbnik oddziału potwierdza wpłatę składki członkowskiej na odwrocie deklaracji, którą przesyła wraz ze składką do Skarbnika Zarządu Głównego PTDL.

 • Ewa Majewska 03/03/2005 04:41

  1. Podczas zebrania wręczono listy gratulacyjne dr hab. Milenie Dąbrowskiej i dr hab. Grażynie Odrowąż – Sypniewskiej z okazji uzyskania nominacji profesorskich.
  2. Omówiono nawiązanie i rozwój współpracy z towarzystwami naukowymi:
  - Polskim Towarzystwem Andrologicznym ( 28 – 29 kwietnia PTA organizuje konferencję naukowo – szkoleniową VII Dzień Andrologii w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą )
  - Polskim Towarzystwem Badań nad Miażdżycą ( planowane spotkanie w miejscowości Krąg - woj. Koszlińskie )
  - Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  - Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
  - Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym ( podjęto starania przygotowania wspólnej sesji PTE PTDL na zjeździe Towarzystwa Endokrynologicznego )
  - Polskim Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologicznym
  - Polskim Towarzystwem Nefrologicznym
  3. ZG przegłosował propozycję obligatoryjnej przynależności do IFCC członków i zastępców członków ZG PTDL oraz przewodniczących i członków zarządów oddziałów terenowych.
  Składki zbierane przez skarbników oddziałów przekazywane będą do skarbnika ZG PTDL.
  Wzór deklaracji przynależności do IFCC ukaże się wkrótce na stronie internetowej PTDL.
  4. Postanowiono, aby nowi członkowie IFCC otrzymali certyfikat potwierdzający przynależność do Federacji
  5. Jednogłośnie przyjęto deklarację firmy Bio – Ksel sp. z o.o. z Grudziądza o przyjęcie w poczet członków wspierających PTDL

 • Bogdan Solnica 02/02/2005 13:05

  Szanowni Państwo, Członkowie PTDL,

  Zachęcam wszystkich, szczególnie najmłodszych członków naszego Towarzystwa do złożenia deklaracji wstąpienia do Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej - IFCC LM, z którym PTDL zrzeszone jest od wielu lat.
  Członkostwo nasze, aktualnie obywateli Unii Europejskiej, w IFCC to nobilitacja oraz istotne przywileje :
  - punkty edukacyjne za przynależność do Towarzystwa Międzynarodowego
  - bezpłatny dostęp do czasopisma naukowego Clinical Chemistry Laboratory Medicine w wersji on- line
  - możliwość ubiegania się o dofinansowanie czynnego udziału w zagranicznych kongresach naukowych, konferencjach i kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez FESCC-IFCC
  W okresie ostatnich trzech lat 6 członków PTDL uczestniczyło w kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych corocznie w Dubrovniku finansowanych przez FESCC-IFCC. W bieżącym roku organizatorzy Kongresu Euromedlab, który odbędzie się w maju w Glasgow, pokrywają koszt opłaty rejestracyjnej 6 członkom naszego Towarzystwa, młodym pracownikom nauki, którzy zaprezentują tam wyniki swoich badań.

  Przynależność do IFCC LM zobowiązuje do opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,- PLN rocznie.

  Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  Przedstawiciel Naukowy
  PTDL w IFCC LM

Copyright © 2004-2023 PTDL