Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 01/06/2018 07:41

  Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie (Pieszyce, woj.Dolnośląskie) przyjmie do pracy diagnostę laboratoryjnego. Mile widziany mikrobiolog.
   
  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt : lab.ros@sanatoria-dolnoslaskie.pl
  telefon: 74 8369711 wew 41, 62

 • Jacek Majda 30/05/2018 09:15

 • Jacek Majda 30/05/2018 09:01

  W dniach 24 – 25 maja 2018 w Szklarskiej Porębie odbyła się XXVII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego wraz z X Ogólnopolską Konferencją Naukowo – Szkoleniową PTDL Oddział Wrocław organizowana przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we współpracy z Uniwersytetem Medycznych we Wrocławiu. W trakcie konferencji obchodzony był także Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, podczas którego Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, dr n.med. Elżbieta Puacz wręczyła odznaczenia zasłużonym diagnostom laboratoryjnym województwa dolnośląskiego.

  Odznaczenie „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”  otrzymali:

  mgr Sylwia Bareła- Kaniewska

  mgr Grażyna Muzyk

  mgr Iwona Słowikowska

  mgr Bożena Kostrzewa

  mgr Ewa Zagocka

  mgr Ewa Korecka

  mgr Anna Bliźniuk

  dr n. med. Sławomir Piątas

  dr n. med. Mariusz Szablewski

  Dyplom „za wzorową pracę diagnosty laboratoryjnego” otrzymała:

  mgr Olga Loska

 • Jacek Majda 08/05/2018 00:00

   

   

 • Jacek Majda 07/05/2018 11:34

  Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych

  Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2016 r., poz. 245 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)

  Wojewoda określa i ogłasza za pomocą SMK listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego:

  http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/13695,OGLOSZENIE-POSTEPOWANIE-KWALIFIKACYJNE-01062018-r-30062018-r-DIAGNOSTYKA-LABORAT.html

   

  Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1)   złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";

  2)   posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

  3)   został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:

  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych

   

  Wniosek zawiera:

  1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;

  2)   nazwisko rodowe;

  3)   miejsce i datę urodzenia;

  4)   płeć;

  5)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę

        i numer dokumentu oraz kraj wydania;

  6)   numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego";

  7)   obywatelstwo (obywatelstwa);

  8)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca

         takie posiada;

  9)   cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej     

        przebywa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej;

  10)  posiadany stopień naukowy;

  11)  okres zatrudnienia w zawodzie;

  12)  liczbę publikacji i ich wykaz.


  Do wniosku dołącza się:

  1)   odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

  2)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;

  3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;

  4)   oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

   

  Wniosek składa się w terminie:

  • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

  oraz

  • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).


  W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

  Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w art. 30g ust. 1 jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.
  W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

  1)   staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy - 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;

  2)   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 10 punktów;

  3)   opublikowanie jako autor lub współautor:

  a)  książki naukowej - 3 punkty,

  b)  artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,

  c)  artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 1 punkt,

  d)  artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt

  - z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

  W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

              W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

              Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
              O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

  Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

              Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

  Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.


  Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:

  - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/90,Diagnostyka-laboratoryjna.html

  - CMKP:

  http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/

  - Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

  https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-diagnostycy-szkolenie-specjalizacyjne

 • Jacek Majda 13/04/2018 10:30

   

  Diagnosta laboratoryjny

  Miejsce pracy: Jelenia Góra

  Opis zadań:

  • Wykonywanie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej zgodnie z zasadami DPL.
  • Pobieranie materiału biologicznego.
  • Rejestrowanie badań.
  • Wykonywanie oznaczeń na analizatorach.
  • Autoryzacja wyników.
  • Wydawanie wyników.
  • Obsługa aparatury diagnostycznej.
  • Uczestniczenie w bieżących zadaniach laboratorium.
  • Zapewnienie terminowego wykonania badań oraz dostarczenia wyników zgodnie z zamówieniem klienta.   

   

  Wymagania konieczne

  • Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.
  • Zdolności komunikacyjne - konieczne przy obsłudze pacjenta oraz klienta.
  • Dobra organizacja pracy.
  • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

   

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Doświadczenie w pracy w laboratorium medycznym.
  • Znajomość systemu "Centrum".

   

  Oferujemy:

  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Wynagrodzenie adekwatne do poziomu kompetencji.
  • Umowę o pracę.
  • Wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas.
  • Kartę Multisport.
  • Możliwość ubezpieczenia grupowego.
  • Zniżki na nasze usługi dla naszych Pracowników i ich rodzin oraz dla współpracowników

  Zgłoszenia można wysyłać  na adres e-mail jelenia.góra@alab.com.pl

 • Jacek Majda 13/04/2018 05:49

 • Jacek Majda 12/04/2018 09:43

  W dniach 24 - 25.05.2018r. w Hotelu "Bornit" w Szklarskiej Porębie odbędzie się
  X Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Oddziałów PTDL: Opole, Szczecin, Wrocław połączona z XXVII Konferencją Naukowo - Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

  W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

  1. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby
  z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

  2. Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1.5 linii bez edytowania np. pogrubienia, justowania, kursywy, powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej: wstęp, cel pracy, metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej: wstęp, opis, wnioski.

  3. Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do
  10 maja 2018 r. na adres: anna.krzywonos-zawadzka@umed.wroc.pl. Po wysłaniu streszczeń, autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów,
  w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.

  5.  Wymiary plakatu: format A1 (594 × 841 mm)

   

 • Jacek Majda 06/04/2018 00:00

 • Jacek Majda 27/03/2018 05:29

Copyright © 2004-2022 PTDL