Aktualności » Wrocław » Sesja plakatowa konferencji "RZECZYWISTOŚĆ A INNOWACJE W MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ" Szklarska Poręba 2023

Olga Loska-Rytwińska 25/03/2023 18:10

Konferencja
 "RZECZYWISTOŚĆ A INNOWACJE W MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ" 
wrocławskiego oddziału PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej UMW 
SZKLARSKA PORĘBA 25–26.05.2023

 

Regulamin przygotowania streszczeń i plakatów

 1. W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów.

2. Tematyka plakatów powinna obejmować zagadnienia z obszaru medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

3. Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski/podsumowanie.

4.Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.

5. Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przesłać do 05 maja 2023 r. na adres e-mail: agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl 

6. Po przesłaniu streszczeń autorzy w ciągu 3 dni roboczych otrzymają wiadomość zwrotną informującą, czy praca została przyjęta.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie streszczenia zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.

8. Sesja plakatowa będzie prezentowana od otwarcia do zamknięcia Konferencji.

9. Graficzną formę streszczenia (plakat) należy wydrukować i umieścić w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu niezwłocznie po rejestracji. Plakat powinien spełniać następujące kryteria:

– wymiary plakatu: format A1 (594 × 841 mm), orientacja pionowa

– powinien zawierać tytuł, imiona i nazwiska oraz afiliację autorów

– powinien posiadać czytelnie wyodrębnione odpowiednie części:

  • w przypadku pracy oryginalnej: wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki, wnioski i – jeśli to konieczne – spis piśmiennictwa
  • w przypadku pracy przeglądowej: treść plakatu i spis piśmiennictwa (maks. 10 pozycji, pochodzących głównie z ostatnich 5 lat)

– wszystkie grafiki powinny być zaopatrzone w opis w języku polskim. Grafiki zapożyczone można przedstawić na plakacie wyłącznie z podaniem źródła.

10.  Autorów prosimy, by w czasie sesji plakatowej zaprezentowali swoje prace (max. do 5 min).

11.  Ocena zaprezentowanych plakatów odbędzie się w dniu 26.05.2023 między 12:30 a 13:30.

12.  Przewidziane są trzy nagrody rzeczowe za najlepsze prace. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas oficjalnego zamknięcia konferencji. W przypadku niemożności osobistego odbioru nagrody przez laureata, zostanie ona przesłana pocztą na adres autora będącego Uczestnikiem czynnym, podany w formularzu zgłoszeniowym.

13.Członkowie Komitetu Organizacyjnego i Naukowego nie mogą brać udziału w konkursie, przy czym ich prace mogą być prezentowane.


Udział w sesji plakatowej dla studentów jest darmowy.

Copyright © 2004-2023 PTDL