Aktualności » Wrocław » Instrukcja wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych

Jacek Majda 07/05/2018 11:34

Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2016 r., poz. 245 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)

Wojewoda określa i ogłasza za pomocą SMK listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego:

http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/13695,OGLOSZENIE-POSTEPOWANIE-KWALIFIKACYJNE-01062018-r-30062018-r-DIAGNOSTYKA-LABORAT.html

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)   złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";

2)   posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

3)   został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych

 

Wniosek zawiera:

1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;

2)   nazwisko rodowe;

3)   miejsce i datę urodzenia;

4)   płeć;

5)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę

      i numer dokumentu oraz kraj wydania;

6)   numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego";

7)   obywatelstwo (obywatelstwa);

8)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca

       takie posiada;

9)   cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej     

      przebywa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej;

10)  posiadany stopień naukowy;

11)  okres zatrudnienia w zawodzie;

12)  liczbę publikacji i ich wykaz.


Do wniosku dołącza się:

1)   odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

2)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;

4)   oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

 

Wniosek składa się w terminie:

  • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

oraz

  • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).


W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w art. 30g ust. 1 jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.
W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

1)   staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy - 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;

2)   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 10 punktów;

3)   opublikowanie jako autor lub współautor:

a)  książki naukowej - 3 punkty,

b)  artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,

c)  artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 1 punkt,

d)  artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt

- z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

            W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

            Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
            O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

            Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.


Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/90,Diagnostyka-laboratoryjna.html

- CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/

- Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-diagnostycy-szkolenie-specjalizacyjne

Copyright © 2004-2021 PTDL