Aktualności » Wrocław » X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - wymagania dotyczące sesji plakatowej

Jacek Majda 12/04/2018 09:43

W dniach 24 - 25.05.2018r. w Hotelu "Bornit" w Szklarskiej Porębie odbędzie się
X Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Oddziałów PTDL: Opole, Szczecin, Wrocław połączona z XXVII Konferencją Naukowo - Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

1. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby
z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

2. Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1.5 linii bez edytowania np. pogrubienia, justowania, kursywy, powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej: wstęp, cel pracy, metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej: wstęp, opis, wnioski.

3. Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do
10 maja 2018 r. na adres: anna.krzywonos-zawadzka@umed.wroc.pl. Po wysłaniu streszczeń, autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów,
w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.

5.  Wymiary plakatu: format A1 (594 × 841 mm)

 

Copyright © 2004-2021 PTDL