Aktualności » Warszawa » Zebranie sprawozdawczo-wybiorcze 08.06.2022 r.

Sławomir Białek 23/05/2022 00:00

Zarząd Oddziału PTDL w Warszawie  

zawiadamia, iż w dniu 08 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00  

odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Zebranie odbędzie się w auli wykładowej im. Prof. Eleonory Reicher,
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji;
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1
 

 

Program Zebrania: 

  1. Część naukowo-szkoleniowa; 
  2. Część sprawozdawczo-wyborcza;

 

Część naukowo-szkoleniowa 

17:00 – 17:30 wykład: Rola mikrobiomu jelitowego w kształtowaniu zdrowia człowieka – dysbioza a rozwój zaburzeń metabolicznych
dr hab. Monika Czerwińska, Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, WUM

 

Część sprawozdawczo-wyborcza

I termin godzina 17.30 przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w przypadku braku quorum  

II termin godzina 17.45 bez względu na ilość obecnych członków.

Przypominamy, iż prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie.

W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego PTDL.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania (głosowanie jawne).
 3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania (głosowanie jawne).
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w kadencji 2017-2022 przez
    Przewodniczącego Oddziału.

 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 przez Skarbnika
     Oddziału.

 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022 przez
     Przewodniczącego Komisji.

 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
     Rewizyjnej 
(głosowanie jawne).
10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL na kadencję
      2022-2026 (
głosowanie tajne). 
11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu
      Oddziału. 

12. Wybór w głosowaniu tajnym:

- Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2022-2026 (6 członków i 2 zastępców);
- Komisji Rewizyjnej (3 członków i 2 zastępców);
- Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się podczas     
  Zjazdu PTDL w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 r. (1 delegat na 20 członków).

13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
14. Wolne wnioski i dyskusja. 
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Przewodniczący 
Warszawskiego Oddziału PTDL

/-/ dr n. farm Sławomir Białek

Copyright © 2004-2023 PTDL