Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/06/2018 00:00

  W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13. 06. 2018 roku o godzinie 1200 w Auli A-3 w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

   

  W programie:

  Podstawy prawne funkcjonowania laboratoriów medycznych 

  Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk – Narodowy Instytut Leków

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 03/05/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaHem Diagnostic Products Sp. z o. o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 18 maja br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaHem "Prezentacja oprogramowania dla Pracowni Serologii i Banku Krwi „e-Delphyn” - Tomasz Kapczyński

  2. wykład "Aktualne akty prawne obowiązujące pracownie immunologii transfuzjologicznej" - mgr Beata Wojciechowska (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

  3. wykład "Zasady współpracy pomiędzy szpitalną pracownią immunologii transfuzjologicznej, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa" - mgr Grażyna Domagała – (RCKiK w Katowicach)


   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące szkolenia z zakresu
  funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że dnia 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w Kampusie Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  przy ul. Jedności 8, odbędzie się szkolenie z zakresu funkcjonalności
  Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  .
  SMK jest systemem teleinformatycznym, wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego
  kadr medycznych.

  Szkolenie dedykowane jest dla osób mogących pełnić rolę Kierowników specjalizacji
  oraz diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów zamierzających rozpocząć wspomniany
  proces kształcenia  specjalizacyjnego.  

  Szkolenie jest współorganizowane z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  oraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

  Za udział w szkoleniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne /miękkie/.
  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
  Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
  Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

  Wypełniony formularz uprzejmie prosimy o odesłanie na adres: dsobocinska@sum.edu.pl


  Serdecznie zapraszamy

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaSorin Poland sp. z o.o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 20 kwietnia br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaSorin "Laboratoryjny panel EBV LIASON - propozycja dla klinicysty" - mgr Adam Nowicki

  2. wykład "Mononukleoza zakaźna oczami klinicysty - współpraca z diagnostą laboratoryjnym" wygłosi 
  dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 15/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  Wstępny harmonogram kursów, planowanych do zorganizowania w ramach ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych) znajdą Państwo na stronie :

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/images/szkolenie_ciagle/Specjalizacje/SC_plan_szkolen_diagnosci_2018.pdf

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące naboru na specjalizację dla
  diagnostów laboratoryjnych.

  Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć
  kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna
  diagnostyka medyczna
   oraz laboratoryjna hematologia medyczna.

  Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
  o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
  (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne
  może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1)     posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

  2)     złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);

  3)     został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie
  kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –
  w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018.

  Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego,
  jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień).
  Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym
  adresem: 
  https://smk.ezdrowie.gov.pl      

  Serdecznie zapraszam

  Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego  
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Katowicego Oddziału PTDL prosimy o aktualizację danych osobowych Członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulanych kont na stonie PTDL.
  W celu uzyskania informacji na temat sposobu logowania do kont proszę o kontakt z sekretarzem Oddziału.

  Istnieje również możliwość aktualizacji danych osobowych przez zebraniem naukowo-szkoleniowym, poprzez umieszczenie na liście obecności swoich nowych danych.

  T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2018 roku są następujące:

  16 marzec

  20 kwiecień

  18 maj  

  21 wrzesień

  19 październik

  16 listopad

   

  Z poważaniem, 

  Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy BD serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 lutego br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy BD "Monitorowanie fazy przedlaboratyjnej" 

  2. wykład "Faza przedlaboratoryjna czy jest istotnym problemem w procesie diagnostycznym ?" wygłosi
  Dr n.med. Elżbieta Rabsztyn

  Informuję, że będzię również dostępny wykład Prof. dr hab. n. med. Mirosława Markiewicza "Układ zgodności tkankowej i zasady doboru dawcy komórek krwiotwórczych".

  Ze względu temat w/w zebrania do uczestnictwa w tym posiedzeniu zapraszamy także Techników Analityki Medycznej. 

  Przed zebraniem będzię możliwość odebrania certyfikatu za rok 2017.

   

   

   

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 11/01/2018 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 19.01.2018 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. ogłoszenia bieżące PTLD 

  2. prezentacja firmy ECLIPSE

  3. wykład "Mężczyzna w świetlen hormonów" wygłosi Dr Leszek Bergier

   

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2018 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/11/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

   W imieniu organizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej zatytułowanej

  „Nowe” litery w alfabecie zapalenia wirusowego wątroby

   która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Monopol w Katowicach przy ul. Dworcowej 5. Przyczynkiem do zorganizowania Konferencji jest 40-ta rocznica odkrycia wirusa zapalenia wątroby typu D (wirus delta). Konferencja organizowana jest przez Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach. Wsparcie logistyczne wydarzenia zapewnia firma Polnet Sp. z o.o.  Sponsorem głównym konferencji jest firma DiaSorin Poland sp. z o.o.

  Konferencja adresowana jest do diagnostów laboratoryjnych pragnących pogłębić swoją wiedzę o najnowsze informacje dotyczące diagnostyki i monitorowania leczenia wirusowego zapalenia wątroby. Do grona wykładowców, którzy przedstawią lub przypomną hepatotropowe wirusy D, E i A, udało się zaprosić ekspertów klinicystów w tej dziedzinie: prof. dr hab. n .med. Annę Boroń-Kaczmarską,  prof. dr hab. n. med. Waldemara Halotę,  dr hab.n. med. Jerzego Jaroszewicza. Aspekt diagnostyczny zagadnienia przedstawi prof. dr n. med. Bogdan Solnica. Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z przyznanymi przez KIDL punktami edukacyjnymi.

  W przypadku przyjęcia niniejszego zaproszenia należy do dnia 10 listopada br. wysłać mailem na adres: malwina.czech@io.gliwice.pl, ewentualnie faxem: 32-278-93-88 (liczba  uczestników Konferencji jest ograniczona)..

   

  Z poważaniem,

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

  dr hab. n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2023 PTDL