Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 04/02/2021 00:00

  Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy cykl spotkań Oddziału Katowicego. W związku z sytuacją epidemiologiczną zebrania naukowo-szkoleniowe odbywać się będą w wersji on-line. Na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl zamieszczane będą aktualne informacje na temat spotkań. Poprzez w/w strone internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za każde zebranie będą przysługiwać 2 pkt edukacyjne "miekkie". Pod koniec roku wystawiane będą certyfikaty, tak jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowych spotkań. 

  Terminy zebrań naukowo-szkoleniowych w 2021 roku są następujące:

  19 luty

  26 marzec

  23 kwiecień

  21 maj  

  18 czerwiec

  W nabliższym czasie zostanie umieszczona informacja na stronie www.ptdl.katowice.pl o lutowym temacie spotkania.

  Certyfikaty za rok 2019 i 2020 zostały wysłane na adresy zamieszkania. W przypadku braku certyfikatu można napisać do sekretarza Oddziału Katowickiego i wtedy zostanie przesłany skan. 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2021 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2020 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2021 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/03/2020 00:00

  ZALECENIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19

  W związku z obowiązkiem przygotowania przez wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą zasad postępowania w zakresie epidemiologicznym w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych podmiotach leczniczych świadczących usługi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zwracam uwagę, że medyczne laboratoria diagnostyczne są miejscem krzyżowania się dróg epidemicznych na terenie szpitali, bądź miejscem gdzie dociera bardzo duża ilość materiału biologicznego ze szpitali oraz  podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, duże laboratoria sieciowe jako podwykonawca świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również od pacjenta komercyjnego.

  Widząc konieczność minimalizacji rozprzestrzeniania się czynników biologicznych, w tym koronawirusa SARS-CoV-2, zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych do opracowania dodatkowych procedur bezpieczeństwa i do stosowania następujących zasad.

  1. Należy maksymalne ograniczyć przemieszczania się pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych po oddziałach szpitalnych w celu pobierania materiału do badan laboratoryjnych. Personel medyczny oddziałów szpitalnych pobiera materiał i przekazuje do wskazanego przez medyczne laboratorium diagnostycznie miejsce odbioru materiału do badań (dotyczy np. badań          z zakresu RKZ, czy poziomu glikemii).
  2. Należy ograniczyć wstęp na teren medycznego laboratorium diagnostycznego dla pracowników innych zawodów medycznych. W tym celu proponuję zorganizowanie dodatkowego/odrębnego punktu przyjęcia materiału, tak by ograniczyć do minimum krzyżowanie się dróg epidemicznych.
  3. W przypadku pacjentów z dodatnim wywiadem epidemiologicznym, materiał do badań laboratoryjnych powinien być dostarczany w opakowaniu oznakowanym BIOHAZARD, a zlecenie na badania laboratoryjne opatrzone komentarzem „DODATNI WYWIAD W KIERUNKU SARS-CoV-2”.
  4. Należy opracować i stosować dodatkowe procedury bezpieczeństwa przy wszystkich procedurach laboratoryjnych, w których możliwe jest powstanie aerozoli lub kropli. W związku z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. Macieja Szmitkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Katarzyny Dzierżanowskiej – Fangrat oraz wytycznymi CDC „Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Lab Biosafety Guidelines” z 10 lutego 2020r., zwracam uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przy wszystkich procedurach laboratoryjnych w których możliwe jest powstanie aerozoli lub kropli, w tym takich jak wirowanie. Otwieranie probówek z materiałem biologicznym powinno być przeprowadzane w obrębie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa. W przypadku braku                        w laboratorium komory laminarnej zalecam przeniesienie wirówek laboratoryjnych do odizolowanego pomieszczenia, odciętego od przewodów wentylacyjnych oraz usytuowanego w bezpiecznej odległości od taktów poruszania się pracowników. Po zakończeniu wirownia materiału biologicznego, należy odczekać minimum 20 min. aż aerozol opadnie i dopiero wtedy otwierać klapę wirówki. Bezwzględną zasadą jest wirowanie materiału biologicznego wyłącznie w probówkach systemu zamkniętego (dotyczy wszystkich materiałów biologicznych).
  5. W przypadku konieczności otwarcia systemu zamkniętego w celu wykonania badania, czynność wykonujemy bezpośrednio przy analizatorze stosując wszystkie środki jednorazowej ochrony osobistej, ze szczególną ochroną górnych dróg oddechowych, twarzy, minimalizując narażenie pracownika na tworzący się aerozol.
  6. W celu minimalizacji tworzenia i rozprzestrzeniania się aerozolu proponuję po uwzględnieniu specyfiki szpitala rozważenie, w uzgodnieniu z kadrą zarządzającą, wykonywanie badań w serii, co pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemicznego czynnika biologicznego oraz spowoduje racjonalne wykorzystanie środków ochrony osobistej.
  7. Należy nie ograniczać uzasadnionych klinicznie zleceń w trybie pilnym !
  8. Należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej podczas pobierania materiału biologicznego  od pacjenta.
  9. W przypadku zewnętrznych medycznych laboratoriów diagnostycznych, należących do podmiotów  świadczących usługi z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej na zasadzie outscourcingu dla szpitali, które                   w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno – zakaźny[1], ZALECA SIĘ KATEGORYCZNIE  wykonywanie wszystkich badań laboratoryjnych w miejscu, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania czynnika epidemiologicznego, w tym transportu materiału potencjalnie zakaźnego w przestrzeni publicznej.
  10. Zwracam uwagę na potrzebę bezwzględnego zapewnienia pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych jednorazowych środków ochrony osobistej podczas wykonywania czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Po zakończeniu procedur diagnostycznych wszystkie powierzchnie robocze i urządzenia laboratoryjne należy zdezynfekować przy użyciu środków aktywnych wobec wirusów osłonkowych. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta, przestrzegając parametrów działania środka (stężenie i czas kontaktu).
  11. Proszę o zapoznanie z Instrukcją właściwego użytkowania jednorazowych środków ochrony osobistej – w załączeniu[2].

   

  -/- dr n. med. Elżbieta Rabsztyn
  konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

   

   

  NA STRONIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POD ADRESEM
  http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydziazdrowia/aktualnosci-wydzialu-zdrowia

     [1] załącznik nr 1_Lista oddziałów zakaźnych w woj. śląskim

  [2] instrukcja PPE

   

  Załączniki dostęopne stronie Urzędu Wojewódzkiego.

   

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/03/2020 00:00

  Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus z 2 marca 2020r. uprzejmie informuję, że VII Konferencjia Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej – Wirusologia”, planowana do przeprowadzenia w dniach 29-30 maja 2020 roku, odbędzie się w innym terminie.


  Nowa data konferencji zostanie ustalona przez organizatorów i przesłana Państwu w kolejnym komunikacie.

  Przewodnicząca PTDL O/Katowice
  Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 05/03/2020 00:00

  Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus z 2 marca 2020r. odwołuję zebranie naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL z 20 marca 2020 roku.

  Informacja o kolejnym zebraniu (kwietniowym) zostanie przekazana w późniejszym terminie.

  Przewodnicząca PTDL O/Katowice
  Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w VII Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej - Wirusologia", która odbędzie się w dniach 29-30 maj 2020 roku w Gliwicach w Hotelu „Malinowski”. W programie przewidziano wykłady z zastosowywania badań wirusologicznych w różnych dziedzinach: pediatrii, onkologii, transplantologii, jak również panel, w którym zostanie omówione badanie HIV oraz aspekt morfologii krwi w różnych schorzeniach o podłożu wirusologicznym. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac w ramach sesji plakatowej. Konferencja będzie podzielona na dwa dni, będzie możliwość skorzystania z jednego dnia. Konferencja będzie zakończona testem, upoważniającym do uzyskania punktów edukacyjnych „twardych”.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

  Przypominam również, że jedynie członkowie PTDL, którzy opłacają regularnie składki w tym składkę za 2019 rok będą mogli skorzystać z niższej opłaty za konferencję. Wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00 złotych/rok (w przypadku emerytów 20,00 złotych).

  Składkę za 2019 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 05/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 21 lutego br. o godzinie 10:30 w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie wykłady:

  "Wpływ biotyny na testy laboratoryjne w świetle aktualnych badań" - Marek Witkowski Ambasador Abbott Laboratories Poland
  "Alinity - nowa rodzina analizatorów Abbott" - Aneta Kula Value Expansion Manager Abbott Laboratories Poland

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/01/2020 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 10.01.2019 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

  W programie wykłady:

  "Diagnostyka pierwotnego hiperaldosteronizmu. Wartość diagnostyczna bezpośredniego stężenia reniny oraz zastosowanie wskaźnika ADRR" - Dr Piotr Glinicki Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa

  "Współczesne narzędzia diagnostyki nieinwazyjnej Helicobacter pylori" - Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska Sp. z o.o.

  Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2020 roku są następujące:

  21 luty

  20 marzec

  17 kwiecień

  18 wrzesień  

  16 październik

  20 listopad

  11 grudzień

  Równocześnie informuję, że w dniach 29-30 maja 2020 r odbędzie się VII Konferencja naukowo-szkoleniowa O/Katowickiego PTDL w Gliwicach. Tematem przewodnim konferencji będzię wirusologia. W lutym zostanie uruchomiona stona internetowa poprzez którą będzie możliwa rejestracja na konferencję. 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2020 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 29.02.2020 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2020 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 24/12/2019 00:00

  Święta Bożego Narodzenie to czas refleksji, miłości i płynących z głębi serca życzeń. Życzę zatem spokoju, ciepła w rodzinnej świątecznej atmosferze. Abyście na swojej drodze spotykali ludzi, którzy mają w serce miłość,  a na twarzy uśmiech.

  Nowy Rok niech upływa pod znakiem dobrych wyborów, realizacji planów, zdrowia i szczęścia.

   Jolanta Mrochem-Kwarciak 

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 25/11/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL  serdecznie zapraszam na świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 6 grudnia br. o godzinie 10:30 w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie dwa wykłady: 

  "Komponenty macierzy pozakomórkowej w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów" oraz "Kształcenie ciągłe diagnostów laboratoryjnych – najczęstsze dylematy i wątpliwości" - 
  Dr hab. n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwesytetu Medycznego w Katowicach. 

  Po części wykładowej serdecznie zapraszamy na wspólne świąteczne spotkanie. 

   

   


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 06/11/2019 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutcznych w Sosnowcu, 
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani Dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki 
  uprzejmie zapraszam na kurs pt "PRZEMIANY LIPIDOWE A ZABURZENIA UKŁADU 
  SERCOWO-NACZYNIOWEGO" który odbędzie się 7 grudnia o godz. 9.00. 
  Koszt udziału w kursie wynosi 150 zł, za udział przysługuje 8 punktów edukacyjnych "twardych".
  Zgłoszenie uczestnictwa poprzez adres mailowy: dsobocinska@sum.edu.pl (tel. 323641143)

Copyright © 2004-2023 PTDL