Aktualności » Katowice » Zebranie sprawozdawczo-wyborcze i naukowo-szkoleniowe 19 maja br.

Anna Mertas, prof. SUM 13/05/2017 00:00

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i naukowo-szkoleniowym w dniu 19 maja 2017 r. o godzinie 10.30 w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A:

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału PTDL w Katowicach
w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A                                  w dniu 19 maja 2017 roku, godz. 10.30 (I termin), godz. 10.45 (II termin):

W celu sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zebrania wszystkie głosowania będą realizowane przy użyciu pilotów elektronicznego systemu do głosowania  (w trybie tajnym).

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącą Oddziału PTDL

2. Omówienie sposobu głosowania przeprowadzanego w wersji elektronicznej (przy użyciu pilotów

    do głosowania)

3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
5. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania
6. Wybór Komisji Mandatowej

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
8. Wybór Komisji Wyborczej

9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Walnego Zebrania

    w I terminie lub II terminie

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2013-2017
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
13. Dyskusja
14. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach

15. Wybory Przewodniczącego Oddziału PTDL w Katowicach w kadencji 2017-2021

16. Wybory Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach w kadencji 2017-2021

17. Wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału PTDL w Katowicach  w kadencji 2017-2021

18. Wybory Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów w Krakowie w dniu 3.09.2017 r.

19. Dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi do Komisji Uchwał i Wniosków

20. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału PTDL w Katowicach

 

Program merytorycznej części zebrania naukowo-szkoleniowego:

1. Wykład  pt. "Cholesterol HDL - czy król jest nagi ?" wygłosi Pan Profesor Bogdan Solnica

2. Prezentację pt. "Znaczenie akantocyturii w diagnostyce różnicowej krwiomoczu" wygłosi Pani mgr Marta Kowal (ALLMED)

3. Informacje bieżące PTDL

4. Informacje bieżące KIDL

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2017 roku są następujące:

20 październik

17 listopad

Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

Copyright © 2004-2023 PTDL